Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING R.Schiffer Schilder- en behangwerken
Identiteit van de onderneming
R. Schiffer Schilder- en behangwerken
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 14072601
Contactgegevens
Wij zijn gevestigd op de Wilhelminastraat 12-14, 6131 KN Sittard..
Wij zijn maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur bereikbaar op het volgende telefoonnummer:
0622504333.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn.
Wij hebben maatregelen genomen om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.
Algemeen
R. Schiffer Schilder- en behangwerken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
R. Schiffer Schilder- en behangwerken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als R. Schiffer Schilder- en behangwerken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, vragen heeft hierover, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in
alle bezoekers van onze website. Dit is voor ons intern een tooi om te kijken of bepaalde acties werken en
wat de piekmomenten van bijvoorbeeld bestellingen zijn.
Wij hebben alle lP-adressen die wij verzamelen middels Google Analytics geanonimiseerd. Dit betekent dat
wij niet uw volledige lP-adres doorsturen naar Google Analytics. Hierdoor hebben wij geen specifiek inzicht
waar u zich bevindt.
Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google
Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer
mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.
Statistieken op de server
Er worden geen statistieken bijgehouden op onze server. Dit hebben wij in overleg met de hosting partij
uitgeschakeld. Onze hosting partij houdt nog wel (beperkt) lP-adressen van bezoekers bij. Deze lP-adressen
zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging.
Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te
kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van een lP-adres.
In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers, huurders en onze medewerkers
Persoonsgegevens van klanten, leveranciers, huurders en onze medewerkers worden door R. Schiffer Schilder- en behangwerken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is:
• Het uitvoeren van de overeengekomen opdracht;
• Het beheer en onderhoud van woningen, het zorgdragen voor een kwalitatief goede en leefbare
woonomgeving. In het kader van deze activiteiten wordt, indien nodig, samengewerkt met derden
als dit past binnen onze doelstelling;
• Op grond van wet- en regelgeving in het kader van belastingen bijvoorbeeld moeten allerlei
gegevens verwerkt worden;
• Een gerechtvaardigd bedrijfs-, of economisch belang dat zwaarder weegt dan het privacybelang van
de betrokkene. Deze grondslag wordt in de praktijk bijvoorbeeld gebruikt om persoonsgegevens uit
te wisselen met anderen om woonfraude, hennepteelt en overlast te bestrijden;
• Gegevens worden in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. In
individuele gevallen kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld indien sprake is van strafbare
feiten, gebruik van gegevens voor historische of statische doeleinden e.d.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan R. Schiffer Schilder- en behangwerken de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Zakelijke gegevens zoals voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer,
(zakelijk) e-mailadres;
• Algemene persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats,
correspondentieadres, telefoonnummer en e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door R. Schiffer Schilder- en behangwerken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 7 jaar;
• In geval van gemengde gegevensverzamelingen, zoals bijvoorbeeld huurgegevens, wordt de langste
bewaartermijn gehanteerd. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de
huur is geëindigd en alle lopende zaken zijn afgehandeld tenzij deze gegevens bewaard dienen te
worden in verband met de wettelijke bewaarplicht.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakehoider-llobbycontact en lof geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde worden door R. Schiffer Schilder- en behangwerken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, mailing en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is;
• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of via koppeling op social media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan R. Schiffer Schilder- en behangwerken e volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door R. Schiffer Schilder- en behangwerken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of
geïnteresseerde.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht zoals de inschakeling van
onderaannemers;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Het faciliteren en in stand houden van de ICT-omgeving.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet
aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval
dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
R. Schiffer Schilder- en behangwerken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
• Alle personen die namens R. Schiffer Schilder- en behangwerken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op. Wij zijn telefonisch te banaderen op het volgende nummer: 0622504333
en per e-mail via info@rob-schiffer.nl
Privacyverklaring R. Schiffer Schilder- en behangwerken 2018